formoline-L112-logo

Ποιοι είμαστε

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: https://formoline.gr.


Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΑΠΟΔΟΧΗ


1. Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, στο εξής αναφερόμενου ως FORMOLINE.GR, αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων οι οποίοι ισχύουν άμεσα από την πρώτη επίσκεψη σας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Αν ο επισκέπτης δεν συναινεί, πρέπει να τον εγκαταλείψει και να μην προβεί σε οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών ή του περιεχομένου του.

2. Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό να τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εντούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις αναφορικά με την χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου.

3. Αν ο χρήστης/ επισκέπτης είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών είναι επιβεβλημένη η άδεια του γονέα/κηδεμόνα προκειμένου να προηγηθεί στον ιστότοπο.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


1. Το FORMOLINE, δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή έναντι τρίτων που έλκουν δικαιώματα από το χρήστη για οποιασδήποτε μορφής ζημία, είτε πρόκειται για ζημία περιουσιακή ή μη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, ανεξάρτητα από την ειδικότερη ονομασία, τη μορφή και την αιτία αυτής, για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

2. To FORMOLINE και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του ιστοτόπου.
Ο περιορισμός ή ο αποκλεισμός της ευθύνης της Διαχειρίστριας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δεν περιορίζει και δεν αποκλείει την ευθύνη της για ζημίες οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες δεν μπορούν νόμιμα να περιοριστούν ή να αποκλειστούν με βάση τους κανόνες του εφαρμοστέου δικαίου.


ΧΡΗΣΗ


1. Κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπο ο χρήστης υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τους γενικούς όρους χρήσης και το εφαρμοστέο δίκαιο, καθώς και με όλους τους τυχόν κανονισμούς ή/και κώδικες ή/και πρακτικές και διαδικασίες που τυχόν έχει θεσπίσει ή/και εφαρμόζει το FORMOLINE.GR.

2. Απαγορεύεται η χρήση του Ιστοτόπου με σκοπό τη βλάβη τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και τα δικαιωμάτων αυτών, ενδεικτικά αναφερομένων των δικαιωμάτων περί προστασίας βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης απαγορεύεται να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο, να χρησιμοποιήσει μη εξουσιοδοτημένα μέσα με σκοπό να τροποποιήσει το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, ή να παρέμβει στη λειτουργία του με οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα πρόσβασης σε τοποθεσίες web μέσω του Ιστοτόπου, τεκμαίρεται αμάχητα η ανεπιφύλακτη αποδοχή ότι To FORMOLINE δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και γενικότερα για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτές


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


1. Η ιστοσελίδα FORMOLINE.GR είναι υπεύθυνη επεξεργασίας και οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των χρηστών της σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016), καθώς και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η παρούσα αποτελεί δήλωση αναφορικά με την εφαρμογή των αρχών προστασίας δεδομένων σε δεδομένα που έχουν υποστεί επεξεργασία σε αυτόν τον ιστότοπο. Παρέχεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ο οποίος απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη-επισκέπτη και παρέχει πληρέστερο έλεγχο στον τρόπο χρήσης των δεδομένων.

3. To FORMOLINE δεσμεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που τυχόν περιέρχονται στον ιστότοπό της δεν θα χρησιμοποιηθούν με τρόπο ανάρμοστο, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη.

4. Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών/επισκεπτών. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται προκειμένου να καθοριστεί ο αριθμός των ατόμων που κάνουν χρήση του ιστοτόπου μας, για την πληρέστερη κατανόηση του τρόπο εύρεσης και χρήσης της ιστοσελίδας μας καθώς και για την πορεία του χρήστη/επισκέπτη μέσα στον ιστότοπο.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου δεν καλύπτει:

• πληροφορίες που συλλέγονται από διαδικτυακούς τόπους, πλατφόρμες ή/και εφαρμογές (εφεξής «Ιστότοποι Τρίτων») που δεν ελέγχουμε

• πληροφορίες που συλλέγονται από Ιστότοπους Τρίτων τους οποίους επισκέπτεστε μέσω συνδέσμων που βρίσκονται σε Ιστότοπους της FORMOLINE.GR ή διαδικτυακές διαφημιστικές καταχωρήσεις (banners), διαγωνισμούς και άλλες διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες σε Ιστότοπους Τρίτων στις οποίες ενδεχομένως συμμετέχουμε.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ


1. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας FORMOLINE.GR (ενδεικτικά, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, κλπ) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της και προστατεύεται από τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, δεν δύναται να αποτελέσει είτε ολόκληρο είτε κατά ένα μέρος αντικείμενο τροποποίησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, πώλησης, διανομής ή μετάδοσης με κανένα τρόπο, εκτός αν υπάρχει σχετική ρητή άδεια από την FORMOLINE.GR.

2. Προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων (άλλων οργανισμών, εταιρειών, κλπ) που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία (φωτογραφίες, λογότυπα ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα των προϊόντων ή των εταιρείων παραγωγής τους) και την ευθύνη για τα παραπάνω φέρουν οι αντίστοιχοι ιδιοκτήτες.

3. Με τη βοήθεια συνδέσμων (links) εντός της FORMOLINE.GR δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μόνο στόχο τη διευκόλυνση του επισκέπτη / χρήστη κατά τη διάρκεια της πλοήγησής του στο διαδίκτυο. Σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link).Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε διαφορετικό διαδικτυακό τόπο, η περιήγηση στον οποίο υπόκειται στους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου αυτού.

4. To FORMOLINE δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του παρατιθέμενου με σύνδεσμο (link) διαδικτυακού τόπου. Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη / χρήστη.

5. Τα πρόσωπα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και διαφημίσεις του FORMOLINE έχουν δώσει την ρητή συγκατάθεσή τους για την προβολή του υλικού στον παρόντα ιστότοπο.


ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ


Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα είναι τα δικαστήρια των Ιωαννίνων.

 

CΟΟΚΙΕΣ


Η ιστοσελίδα FORMOLINE.GR χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως cookies για την βελτίωση της ιστοσελίδας και της προσαρμογής του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες περιηγούνται σε αυτήν και την καλύτερη εμπειρία τους.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή ή σε άλλες συσκευές (smartphones, tablets) κατά την περιήγηση στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα FORMOLINE.GR, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του browser που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Οι βασικοί τύποι των cookies :

• Cookies επίσκεψης (session cookies)
Προσωρινά cookies που παραμένουν στο πρόγραμμα πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσει το πρόγραμμα.

• Μόνιμα cookies (persistent cookies)
Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, για μεγάλο χρονικό διάστημα (η ακριβής διάρκεια εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις ώστε να προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες ανα χρήστη.

• Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)
Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

• Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies) Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους